Messages / Infos

An dringenden Noutfäll, ausserhalb vun deenen normalen Aarbechtszäiten, kënnt dir e Member vum Schefferot ënnert der Nummer 621 258 566 erréchen.

 

En cas d’urgences en dehors des horaires de travail, vous pourrez contacter un membre du collège des bourgmestre et échevins au numéro 621 258 566

 

Rappel : De Schefferot steet iech bei Problemer an Froen zur Verfügung. Bei Bedarf, frot Iech w.e.g. een Rendez-vous fir eng Entrevue op der Gemeng un (tél.: 790168-20; secretariatdon't want spam(at)bech.lu).

 

Rappel: Les membres du collège des bourgmestre et échevins se tiennent à disposition des citoyens pour discuter de problèmes ou questions. En cas de besoin, veuillez demander un rendez-vous auprès de l’administration communale (tél.: 790168-1; secretariatdon't want spam(at)bech.lu ).