AMIPERAS BECH

 
 
Num vum Veräin:Amiperas aus der Gemeng Bech
Sëtz:Hanner Bra, Bech
Postadress:Amiperas Bech
c/o Meyers-Schmit Irma
Maison 4
L-6225 Hersberg
Kontosnummer: LU25 0090 0000 0102 6491 CCRALULL
Aktivitéiten:   
- All drëtten Mëttwoch am Mount vun 14.30 Auer un Porte-ouverte am Kulturzenter „Hanner Bra“ zu Bech;   
- Informatiouns- an Besiichtigongsreesen am In- an Ausland;   
- Mammen- a Pappendagsfeier;   
- Chrëschtfeier;   
- Jubilarséierongen.   
    
Den Komitee:  Membren vum Komitee:
Presidentin:  Entente - Delegéierten
Meyers-Schmit Irma Wagner Thérèse
Maison 4 5, Heeschbregerwee
L- 6225 Hersberg L- 6225 Altrier
Tel.: 790 437 Tel.: 79 95 54
Vize-President  Entente - Ersatzdelegéierten
  Mischel-Paulus Maria
  49, op der Schanz
  L-6225 Altrier
  Tel.: 790 141
Member
Sekretär:  Bourg Dagmar
Gengler-Jaeger Lucie 1, Grassebierg
14, Konsdreferstrooss L- 6230 Bech
L- 6230 Bech Tel.: 26 78 45 48
Tel.: 621 141 703
lujagwen@hotmail.com Member
Jeannot Kugener
Keessier: 10,op den Aessen
Meyers Aloyse L-6230 Bech
Maison 4 Tel.: 661 353 457
L- 6225 Hersberg
Tel.: 790 437