<

Chorale Ste Cécile Bech

 
 
Num vum Veräin: Chorale Ste Cécile Bech
Sëtz: Kiirch Bech
Postadress: Chorale Bech
Email:
 
Kontosnummer: RaiffeisenLU 09 0090 0000 0111 3497
 
Aktivitéiten:
Gesank an den Massen,  
weltlech Conceren,  
Thé dansant
    
     
 
De Komitee: Membren vum Komitee:
 
President: Member an Ersatzdelegéierten
Steffes Vic ff Bohnenberger M.Thérèse
2, Hanner Bra 2, Um Faubourg
L-6231 Bech L-6230 Bech
Tel.: 790 165 Tel.: 790 399
 
 
Sekretär an Keessier Member
Stutz Jos
2, Op den Aessen
L-6231 Bech
Tel.: 799 143
  stutzjos@pt.lu
Dirigent:
Osborne Tom