16/02/2012

Déclaration du collège échevinal 2012-2017

Schäfferotserklärung fir 2011-2017


Waasser

 


- Bau vun engem neien Waassertuerm op der Schanz fir d'Drénk- an d'Löschwaasserquantitéit vun der Gemeng ze verbesseren an e besseren Waasserdrock ze schafen
- Nei Waasserleitung duerch Heeschbreg
- Ausweisen vun Quellenschutzgebidder
- Schrëttweis Sanéierung vun den Quellenfaassungen
- Elektronesch Iwwerwaachung vum Waassernetz


Ofwaasserklärung:


- Nei Kläranlag zu Heeschbreg
- Nei Kläranlag zu Bech
- Neien Ofwaasserkollekter zu Heeschbreg
- Neien Ofwaasserkollekter zu Zëtteg (op der Drénk)
- Deelweis Erneierung vum Ofwaasserkollekter zu Bech (Neidierfchen)

 

Stroossen a Weeër


Astandsetzung vun folgenden Stroossen a Weeër:


Stroossen:


- Kräizung um Kuebebuer
- Heeschbregerwee op der Schanz mat Parkplazen
- Strooss duerch Heeschbreg
- Strooss op der Drénk Zëtteg
- Strooss am Rippegerbierg befestegen


Weeër:


- Wee Kuebebuer – Buerlach
- Wee Kuebebuer –Rippegerkopp
- Wee Jokesbierg- Geyeschhaff
- Wee Zëtteg Richtung Bech (Buschknapp)


Verschiddenes


- Verleeën vum Schoulbusarrêt zu Bech bei der Schoul
- Reglementéieren vun den Stroosseschëlder


Gebaier an ëffentlech Platzen


Gebaier


- Kierch zu Hemstel renovéieren
- Zougäng zu den Gemengegebaier behënnertegerecht gestalten
- Schrëttweis energetesch Sanéierung vun Gemengegebaier
- Hanner Bra nei usträichen
- Comptoir an Kichen erneieren am Gemengesall
- Hanner Bra neien Dépotraum schafen
- Zousätzlechen Dépotraum fir den Service Technique schafen
- Sanéierung an Opwäertung vum Chalet Becher Gare


Platzen


- Duerfplaz zu Hemstel
- Behënnerteparkplazen ausweisen


Schoulpolitik


- Nei Schoul fir den Cycle 1 mat Maison Relais zesummen mat der Gemeng Manternach mat dem Ziel eng Ganzdagsschoul ze erméiglechen
- Eis Schoul beim Emsetzen vum Plan de réussite scolaire ennerstëtzen
- Eis fir eng gutt Zesummenaarbecht tëschent Schoul, Maison relais an Elteren asetzen

 

Bebauungspolitik


- Neien PAG vun der Gemeng ofschléissen
- Zone artisanale zesummen mat der Gemeng Consdorf plangen an ëmsetzen
- Ugepassten Wunnformen fir den 3. Alter förderen
- Wunnraum fir déi Jonk förderen
- Beim Erschléissen vun zukünftegen Wunnengsbauprojeten nei Energiekonzepter förderen a realiséieren


Kanner, Jugend a Famill


- Spillplazen an Halfpipe schafen
- Jugendkommissioun asetzen
- Bummelbus aféieren
- Service de proximité weiderféieren a promouvéieren


Tourismus


- Fir de Site Becher Gare en zukunftsfäegt Entwécklungskonzept ausschaffen a schrëttweis ëmsetzen
- Informatiounspanneauen bei kulturell wäertvollen Siten opstellen
- Den Projet Naturpark Mëllerdall weiderféieren


Ëmwelt


- Dem Klimapakt mam Staat bäitrieden
- An der Flosspartnerschaft Syr matschaffen
- Eng Ëmweltkommissioun asetzen
- Energieverbrauch am ëffentlechen Raum reduzéieren
- Stroosseluuchten schrëttweis duerch LED-Luuchten ersetzen
- Hecken a Bamplanzaktiounen zesummen mat Natur an Ëmwelt weiderféieren/ausbauen

Veräiner


- Ennerstëtzung vun den Veräiner no Méiglechkeet duerch d’Gemeng, sou dass si hir Roll am kulturellen an am sozialen Liewen bestméiglechst spillen kënnen.


Informatioun um Bierger


- Neien Internetsite lancéieren a weider ausbauen
- Regelmässeg Biergerstonnen aféieren
- Bei wichtegen a wäitreechenden Projeten Biergerversammlungen organiséieren
- Den konsultativen Kommissiounen d’Méiglechkeeten gin fir hir Roll ze erfëllen


Finanzen


- D’Gemengefinanzen am Equilibre haalen fir och laangfristeg nach iwwert eng gesond Finanzsituatioun ze verfügen


Verschiddenes


- Gemengenarchiv opschaffen an an d’Rei setzen
- Columbarien op den Kierfechter zu Bech, Hemstal an der Schanz opriichten
- Defibrillatoren virun den Säll zu Hemstel an der Schanz installéieren