ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert" Bech/Manternach

 

Num vum Veräin: ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert" Bech/Manternach
Sëtz: Grondschoul Berbuerg
Postadress: ELVERE
  c/o Daniel Conrardy
  6 Ieweschtgaass
  L-6230 Bech
Internet:  
Kontosnummer:  
CCPL LU17 1111 2563 5177 0000

 

Aktivitéiten:
 
Kanner-Floumaart
Eltere-Konferenzen
Schwammcoursen
Babysittercoursen
Choky a Mëtschen um 1. Schouldag fir de Cycle 2
Grillfest zum Schoul-Ofschloss
Ënnerstëtzung vum Léierpersonal bei verschiddenen Aktivitéiten

 

De Komitee:
 • President

  Daniel Conrardy

  6 Ieweschtgaass

  L-6230 Bech

  email: elvere(at)pt.lu

 • Vize-President:

  Sandra Schu

   

   

 

 • Keessier:

  Isabelle Schönbeck-Wirtz

   

   

 • Sekretär:
  Eric Buttini
  13, op der Olek
  L-6850 Manternach

 

 • Memberen:

  Fanny Chevremont

  Carine Conté

  Patrick Dahm

  Nicole Goetz

  Anne Tockert-Marmann