ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert" Bech/Manternach

 

Num vum Veräin: ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert" Bech/Manternach
Sëtz: Grondschoul Berbuerg, Schoulstrooss, L-6831 Berbourg
Internet: www.elvere.lu
Email: info@elvere.lu

 

Aktivitéiten:
 
Kanner-Floumaart
Eltere-Konferenzen
Schwammcoursen
Babysittercoursen
Choky a Mëtschen um 1. Schouldag fir de Cycle 2
Grillfest zum Schoul-Ofschloss
Ënnerstëtzung vum Léierpersonal bei verschiddenen Aktivitéiten

 

De Komitee:
 • Presidentin:

  Sandra Schu

  Berbourg

  email: info(at)elvere.lu

 • Vize-Presidentin:

  Isabelle Schönbeck-Wirtz

  Manternach

   

   

 

 • Keessier:

  Martin Kramer
  Rippig

   

   

 • Sekretär:
  Eric Buttini
  Manternach

 

 • Memberen:

  Fanny Chevremont, Berbourg

  Carine Conté, Rippig

  Gengler Gaston, Bech

  Nicole Goetz, Rippig 

  Anne Marmann, Berbourg

  Linda Minden, Berbourg

  Sylvie Muller, Berbourg