ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert" Bech/Manternach

 

Num vum Veräin: ELVERE - Eltere-Vereenegung "Rénert" Bech/Manternach
Sëtz: Grondschoul Berbuerg
Postadress: ELVERE
  c/o Daniel Conrardy
  6 Ieweschtgaass
  L-6230 Bech
Internet:  
Kontosnummer:  
CCPL LU17 1111 2563 5177 0000

 

Aktivitéiten:
 
Kanner-Floumaart
Eltere-Konferenzen
Schwammcoursen
Babysittercoursen
Choky a Mëtschen um 1. Schouldag fir de Cycle 2
Grillfest zum Schoul-Ofschloss
Ënnerstëtzung vum Léierpersonal bei verschiddenen Aktivitéiten

 

De Komitee:
 • President

  Daniel Conrardy

  6 Ieweschtgaass

  L-6230 Bech

 • Vize-President:

  Marc Crelo

  7a, Weckerstrooss

  L-6830 Berbourg

 

 

 • Member:

  Wirtz Isabelle

 • Member:

  Fränk Hellers
  21a, Syrdallstrooss
  L-6850 Manternach

 

 • Member:

  Dahm Patrick