KONSCHTBECHER

 

Num vum Veräin: KonschtBecher
 
Sëtz: Gemengesall
 
Postadress: KonschtBecher
  c/o Pitzen Marc
22, Neidiirfchen
L-6231 Bech
 
Kontosnummer: BILLU04 0020 1034 4030 0000
Aktivitéiten:
Kulturel Manifestatiounen ( Conceren, Theater, Cabaret asw.)
E Konschtwierk fir all Duerf
   
De Komitee: Membren vum Komitee:
President: Member an Entente - Delegéierten
Pitzen Marc Prim Alain
22, Neidiirfchen Maison, 8
L-6231 Bech L-6225 Hersberg
Tel.: 799 626 Tel.: 790 133
mpitzen@pt.lu alain.prim@gmail.com
Sekretär an Entente - Ersatzdelegéierten Verschidden
Schmit Nic Arbechtsgruppen
27, Grëntebierg  
L-6246 Rippig
Tel.: 759 584
nschmit@pt.lu
Keessière:
Biewer Gaby
27, op der Rausch
L-6225 Altrier  
Tel.: 790 645
gabybie@pt.lu