Micky Mais Gemeng Bech

 

Num vum Veräin:Micky Mais Gemeng Bech
 Frënn vun alen Traditiounen
säit 2010 offiziellen Wanderveräin bei der FLMP
 
Sëtz:Veräinsbau op der Schanz
 22, op der Schanz
 L-6225 Altrier
 Tel.: 799 148
 
Clublokal:Brasserie de l’Ecurie
 Walerwee, 1
 L-6255 Kobenbour
Tel: 26 78 44 04
 
Postadress:Micky Mais Gemeng Bech
 c/o Mersch Marc
11, Heeschbregerwee
L-6225 Altrier
mamersch@pt.lu
 
 
Kontosnummer:BGL BNP ParibasLU41 0030 3346 9983 0000
Aktivitéiten: 
Chrëschtbämmecher asammelen
Buergbrennen op der Schanz
Duerftraditiounen pflegen: Liichtmëssdag, Klibberen, asw
Ausflich – Trëppeltiir
1. Mee Feier a Meekranz ophänken
Organisatioun vun enger IVV-Wanderung
Lëtzebuerger Owend
Kleeschen vun Haus zu Haus begleeden
     
Den Komitee:Membren vum Komitee:
PresidentMember
Bohnenberger Jean
2a, um Faubourg
L- 6230 Bech
Tel. 799660
j.bohnenberger@prowatec.lu
Member
Thill Jean-Claude
Hersberg
Vize-Präsident a SekretärMember
Mersch Marc
11, Heeschbregerwee
L-6225 Altrier
Tel.: 26 78 48 21
mamersch@pt.lu
 
KeessierMember
Weyland NéckelPetry Norbert dit Yeng
7, Heeschbregerwee53, op der Schanz
L- 6225 AltrierL-6225 Altrier
Tel.: 790741621 197 506
weylandn@pt.lu petry.y@pt.lu
 
MemberMember
Bohnenberger-Weber MireilleKihn Noah
2a, um Faubourg9a, op der Schanz
L- 6230 BechL-6225 Altrier
 
MemberMember
Schmit NoahStemper Guy
6, Kraizenheicht20, Duerfstrooss
L- 6225 AltrierL-6559 Girst
 
Member
Weyland-Baum Annette
7, Heeschbregerwee
L- 6225 Altrier
 
Member
Moersch Claude
31a, rue Laach
L- 7681 Wasserbillig