Actualités

< 15.12.2017 Gemeinderatssitzung
10.12.2017

23.01.2018 BicherBus: Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00 Auer

Bicherbus: wuer a winni kënnt de Bicherbus?   Zu Bech, Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00   23. Januar / 20. Februar / 13. Mäerz / 17. Abrëll / 08. Mee / 05. Juni / 26. Juni / 17. Juli / 25. September / 16. Oktober / 13. November / 04. Dezember