Actualités

< 15.09.2017 Straßenplanung in Altrier / Hersberg
15.06.2017

18.07.2017 BicherBus: Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00 Auer

Bicherbus: wuer a winni kënnt de Bicherbus?   Zu Bech, Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00   18. Juli / 19. September / 10. Oktober / 07. November / 28. November