Actualités

< 02.12.2017 Niklosfeier / Fête de Saint Nicolas, Salle Hanner Bra, 16:00 hrs
01.11.2017

28.11.2017 BicherBus: Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00 Auer

Bicherbus: wuer a winni kënnt de Bicherbus?   Zu Bech, Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00   28. November / 02. Januar / 23. Januar / 20. Februar / 13. Mäerz / 17. Abrëll / 08. Mee / 05. Juni / 26. Juni / 17. Juli / 25. September / 16. Oktober / 13. November / 04. Dezember