Actualités

< 22.12.2018 Bech-Berbuerger Musek in Concert
25.11.2018

01.12.2018 Niklosfeier / Fête de Saint Nicolas, Salle Hanner Bra, 16:00 hrs

Invitatioun:  

D’Elteren vun de Kanner aus der Grondschoul

an  Zesummenarbecht mat der  „Bech-Berbuerger Musek“, 

an ënnert dem Patronage vun der Gemeng Bech 
hunn d’Freed fir d’Kanner aus der Gemeng Bech anzelueden op hier traditionnel

Niklosfeier

am Sall „Hanner Bra“ zu Bech 
e Samschdeg, de 01. Dezember 2018 ëm 16.00 Auer.

De Kleeschen huet natiirlech fir all Kand eng Tiitchen derbäi.

Fir Iessen an Gedrénks ass gesuergt.