Actualités

< 31.08.2018 Schueberfouerbus 2018
30.06.2018

31.08.2018 Stellungnam vum Schäfferot zu méigleche Gemengefusiounen

Léif Biergerinnen a Bierger,,

 

Op Grond vum Zeitungsartikel am LW vum 28. August 2018 wéilt de Schäfferot Folgendes richtegstellen:

D'Gemenge Bech a Manternach hu bis elo nach keng Fusiouns Gespréicher ënnert iergend enger Form gefouert.


Falls dësen Dossier eng Kéier opgemaach géif ginn, wäert de Becher Gemengerot an enger ëffentlecher Setzung em seng Meenung gefrot ginn.

 

De Schäfferot