Sky Racing Team

 
 
Num vum Veräin: Sky Racing Team
Sëtz: Hemsteler Veräinsbau
 
Postadress: Léderlé Marc
  4, op der Jaich
  L-6243 Hemstal
 
 
 
Kontosnummer: CCPL LU32 1111 1787 9221 0000
Freizeitaktiviteiten Automobilsport an Oldtimer  
     
     
     
President an Entente - Delegéierten Member
Léderlé Marc Lederle Mike
4, op der Jaich 4, op der Jaich
L-6243 Hemstal L-6243 Hemstal
Tél: 79 95 46 Tél: 79 95 46
mlederle@pt.lu lederlemike@yahoo.de
Vizepresident an Entente - Ersatzdelegéierten Member
Hoffeld Guy Steil Carlo
14, um Schlooss 19, rue de la Syre
L-6830 Berbourg L-5377 Uebersyren
hofguy@pt.lu carlost@pt.lu
Sekretär Member
Hoffmann Tim Lederle Yves
8C, Kéiwee 210, rte de Burange
L-6831 Berbourg L-3429 Dudelange
hofti90@pt.lu lederleyves@yahoo.de
 
Keessier: Member
Léderlé Elke Kloos Nancy
4, op der Jaich 210, rte de Burange
L-6243 Hemstal L-3429 Dudelange
Tél: 79 95 46
mlederle@pt.lu