Sport a Fräizäit

 

Num vum Veräin:Sport a Fräizäit
Sëtz:Verainsbau Altrier
 
Postadress:Sport a Fräizäit
 c/o Hellers Henriette
 43, op der Schanz
 
 L-6225 Altrier
 
Kontosnummer:BGLLU24 0030 2364 9543 0000
 
Aktivitéiten:
Turnen
Matheiskirmes
     
De Komitee:Membren vum Komitee:
Presidentin an Entente - ErsatzdelegéiertenMember
Hellers HenrietteHousse Tily
43, op der Schanz11, Ditzebierg
L- 6225 AltrierL- 6225 Kobenbour
Tel.: 790 402Tel.: 790 748
helcol@pt.lu christian.housse@internet.lu
Sekretärin:Member
Weyland AnnetteKleyr Sylvie
7, Heeschbregerwee6, Geyershof
L- 6225 AltrierL-6251 Geyershof
Tel.: 790 741Tel.: 799 123
weylandn@pt.lu kleyrp@pt.lu
Keessier:Member
Kleyr DanielleThill Eugenie
2, HiebermillenMaison 1
L-6665 HerbornL-6225 Hersberg
Tel.: 621 500 520Tel.: 790 231
kleyrc@pt.lu 
 
Entente - Delegéierten 
Mischel Annette
48, op der Schanz
L- 6225 Altrier
Tel.: 790 511