Location

Location salles communales
Ufro fir d'Autorisatioun vun enger Veranstaltung.pdf

 

 

Bech Hanner Bra
Taxe d’utilisation : 400,00 € /jour
Caution: 400,00€


Bech Gemengesall
Taxe d’utilisation (privé): 100,00 € /jour
Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 150,00 € / 1er jour
Caution: 150,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 100,00 € / 2ième jour
Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 50,00 € / 3ième jour
Caution: 50,00€Altrier Veraïnsbau
Taxe d’utilisation (privé): 100,00 € /jour
Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 150,00 € / 1er jour
Caution: 150,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 100,00 € / 2ième jour
Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 50,00 € / 3ième jour
Caution: 50,00€

Hemstal Veraïnsbau
Taxe d’utilisation (privé): 100,00 € /jour
Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 150,00 € / 1er jour
Caution: 150,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 100,00 € / 2ième jour
Caution: 100,00€

Taxe d’utilisation (util. comm.): 50,00 € / 3ième jour
Caution: 50,00€