Actualité

Nationalfeierdag

​​​​​​​


 


 


 


 


 


 

​Invitatioun un d'Bierger an un d'Veräiner aus der Gemeng Bech op d'Feierlëchkeeten am Kader vum Nationalfeierdag

Sonndeg, den 23. Juni 2019


 

 

Programm

 

10.30 Auer: Te Deum zu Bech an der Kiirch

 

Duerno Cortège an de Centre culturel „Hanner Bra"

 

Usprooch vum Buergermeeschter

 

Éierewäin offréiert vun der Gemeng

​ 

De Schäfferot

 

Camille Kohn             Emile Bohnenberger       Norbert Classen

 

* * * 

Invitation aux citoyens et associations de la commune de Bech aux festivités dans le cadre de la Fête Nationale Dimanche, le 23 juin 2019

 

Programme

 

10.30 heures: Te Deum dans l'église à Bech

 

Suivi du cortège au centre culturel „Hanner Bra"

 

Allocution du bourgmestre

 

Vin d'honneur offert par la commune

 

Le collège des bourgmestre et échevins

 

Camille Kohn            Emile Bohnenberger       Norbert Classen