Actualité

Feux d'artifices

Matdeelung un d'Awunner  

 

Aus Respekt zu de Matbierger, den Déiren an och der Emwelt, mëcht de Schäfferot vun der Gemeng Bech een Appel un d'Awunner, fir Sylvester d'Ofschéissen vu Freedefeier, Knupperten, Rakéiten an aner explosiv Géigestänn op d'Zäit teschend 23.45 Auer an 0.30 Auer ze begrenzen.

 

Merci fir Aert Verständnis an schéin Feierdeeg

 

De Schäfferot

 

Camille                  Emile                              Norbert

Kohn                      Bohnenberger              Classen

 

  *  *  *

​ 

Avis aux habitants  

Par respect pour le repos nocturne des gens, mais également des animaux et de l'environnement, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bech fait un appel aux habitants, de limiter pendant la Ste. Sylvestre l'usage de feux d'artifice, de pétards et d'autres objets détonants à l'horaire entre 23.45 heures et 0.30 heures.

 

Merci pour votre compréhension

 

Le collège des bourgmestre et échevins

 

Camille                  Emile                              Norbert

Kohn                      Bohnenberger              Classen