Actualité

Informatiouns-versammlung

​​Informatiounsversammlung

Projet Moderniséirung vun der Gemengeverwaltung an Neibau vum Fest- an Theatersall zu Bech

 


 

De Schäffe– a Gemengerot hunn d'Éier fir all d'Bierger an d'Veräiner aus der Gemeng op eng Informatiounsversammlung iwert de Projet vum Embau vun der Gemengeverwaltung an dem Neibau vum Fest-an Theatersall zu Bech anzelueden.

 

D'Veranstaltung fënnt statt 

 

Mëttwochs, den 23. Oktober 2019 ëm 19.30 Auer am Centre culturel Hanner Bra zu Bech.

 

De Schäfferot,

 

Camille Kohn                         Emile Bohnenberger                                  Norbert Classen

                                   

 

Réunion d'information

Projet modernisation de l'administration communale et 
reconstruction d'une salle des fêtes et de spectacle à Bech

 

Le collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal ont l'honneur d'inviter tous les citoyens et toutes les associations de la commune à une réunion d'information au sujet du projet pour la modernisation de l'administration communale et la reconstruction d'une salle des fêtes et de spectacle à Bech. 

 

La réunion aura lieu

 

mercredi, le 23 octobre 2019 à 19.30 heures au Centre culturel Hanner Bra à Bech

 

​Le collège des bourgmestre et échevins,

 

Camille Kohn                         Emile Bohnenberger                                  Norbert Classen​​