Actualité

Journée de la commémoration nationale

​​

Journée de la Commémoration Nationale

 

 

Invitatioun un all Bierger an un all Veräiner

 

aus der Gemeng fir

 

Samschdes, den 12. Oktober 2019

 

ëm 18.00 Auer

 

an der Parkiirch zu Bech

 

 un der Feier zum Gedenken un d'Zäit vun der Occupatioun 1940-1945

 

deelzehuelen

De Schäfferot

Camille Kohn, Emile Bohnenberger, Norbert Classen