Actualité

Invitatioun Niklosfeier

​​Invitatioun

 
D’Elteren vun de Kanner aus der Grondschoul an Zesummenarbecht mat den Micky Mais aus der Gemeng Bech an ënnert dem Patronage vun der Gemeng Bech hunn d’Freed fir d’Kanner aus der Gemeng Bech anzelueden op hier traditionnel

Niklosfeier am Sall „Hanner Bra“ zu Bech 
e Samschdeg, de 30. November 2019 ëm 16.00 Auer.


De Kleeschen huet natiirlech fir all Kand eng Tiitchen derbäi.

Fir Gedrénks ass gesuergt.

 * * *
Invitation

 
Les parents des enfants de l’école fondamentale en collaboration avec les Micky Mais aus der Gemeng Bech et sous le patronage de la commune de Bech ont le plaisir d’inviter les enfants de la commune de Bech à leur traditionnelle 

Fête de Saint Nicolas au Centre Culturel „Hanner Bra“ à Bech
 samedi, le 30 novembre 2019 à 16.00 heures.


Le Saint Nicolas offre une „Tiitchen“ à tous les enfants.

Des boissons seront servis sur place.


 

Invitatioun Niklosfeier Hanner Bra.pdf