Actualité

Stroossenenglen.lu

​​​

Wen sinn Stroossenenglen?

 
Mir sinn Fraiwelleger, aus verschiddenen Berufssparten, déi sech zum Ziel gesaat hunn eng A.S.B.L. ze grennen, fir Läid déi ob der Strooss liewen ze verpflegen, wéi och matt hinnen ze kucken fir Sie an déi vier gesinnen Strukturen déi de Staat geschafft huet ze kréien. 

Mir sinn och do fir arm Läid, wéi och fir alleng erzéihend Mammen an Pappen. 

 
Stroossenenglen, kucken fir jidder engem ze hellefen, déi Hellef brauchen an déi sech hellefen wellen loosen.  

An Zesummen Arbescht matt verschiddenen Staatsinstitutiounen, wéi Doktoren, Educatricen, Assistante Socialen an nach aneren Mattwierkenden. 

 
Fir all Frooen Info um Telefon  24h/24h  7/7 Deeg  691 - 30 80 00
 
Spenden Konto  Post cheque  CCP  LU04 1111 7097 8435 0000
Stroossen Englen à.s.b.l.  72 rue de Gilsdorf   L- 9234 Diekirch
Numéro R.B.E.  19 00 93 07 6   Numéro R.C.S.  F 11 88 2
Réference de dépot: L-180 126 095   déposé et enregistré le 13.07.2018​

​www.stroossenenglen.lu​