Dernière modification : 08 mars 2019 à 14:21


Schäfferotserklärung fir 2017-2023


Waasser


Drénkwaasserversuergung :


- Fäerdegstellung vum Waassertuerm an Erneierung vun der Waasserleitung zu Heeschbreg

- Ausweisen vun Quellenschutzgebidder

- Sanéierung vun den Quellenfaassungen

- Nei Waasserleitung um Faubourg zu Bech fir Drockerhéichung am Netz a Verleeën vun engem Reewaasserkanal


Ofwaasserklärung:


- Fäerdegstellung vun der Kläranlag zu Heeschbreg

- Bau vun Ofwaasserkollekteren zu Heeschbreg

- Bau vun engem Regenrückhaltebecken mat Pompstatioun op der Kräizenhéicht

- Bau vun enger neier Kläranlag zu Bech

- Neien Ofwaasserkollekter zu Zëtteg (op der Drénk) a Verleeën vun engem Reewaasserkanal

- Bau vun enger Pompstatioun fir Ofwaasser an der Béiwerwiss zu Bech


Stroossen a Weeër


Astandsëtzung vun folgenden Stroossen a Weeër:


Stroossen:


- Heeschbregerwee op der Schanz mat Parkplazen

- Strooss duerch Heeschbreg

- Strooss op der Drénk zu Zëtteg


Weeër:


- Foussgängerënnerféierung mat Vëlospiste : Kräizenhéicht-Schanz

- Wee an der Béiwerwiss 


Verschiddenes


- Zousätzlech Vitesseanzeiger installéieren

- Ofsécheren vun den Foussgängersträifen


Gebaier an ëffentlech Platzen


Gebaier  ​


- Barrièrefräi Moderniséierung an Erweiderung vum Gemengenhaus mat engem neien Gemengesall

- Bereetstellen vun Stauraum am Centre culturel Hanner Bra fir all Veräiner aus der Gemeng Bech

- Technesch Moossnamen fir d’Verbesserung vun der Akustik am Sall Hanner Bra

- Fäerdegstellung vum Hall technique zu Hemstel

- Iwwerleeungen fir déi zukënfteg Notzung vun den alen Schoulen zu Hemstel, op der Schanz a vum ale Waassertuerm op der Schanz

- Schrëttweis energetesch a baulech Sanéierung vun den Gemengegebaier

- Ënnerhalen vun den Gemengegebaier

- Erweiderung vum Fernwärmenetz (Bech-Hanner Bra-Gemeng-Paschtoueschhaus) 


Platzen


- Behënnerteparkplatzen ausweisen


Schoulpolitik


- Nei Schoul fir den Cycle 1 mat Maison Relais mat der Gemeng Manternach fäerdeg stellen

- Naturspillplatz uleeën niewent der neier Schoul fir den cycle 1

- Realiséierung vun engem neie Verkéierskonzept bei der Grondschoul zu Berbuerg

- Eis Schoul beim Ëmsetzen vum Plan de réussite scolaire ënnerstëtzen

- Eis fir eng gutt Zesummenaarbecht tëschent Schoul, Maison Relais an Elteren asetzen


Bebauungspolitik


- Neien PAG vun der Gemeng ofschléissen

- Kaaf vun Land fir  kommunal Bauprojeten kennen ze realiséieren

- Wunnraum promovéieren fir jonk a sozial schwaach Familljen

- Gesetzlech Méiglechkeeten notzen fir neie Wunnraum ze schafen


Kanner, Jugend, Famill an 3.Alter


- Spillplatz adaptéieren fir kleng Kanner op der Becher Gare  (0-4Jär)

- Zousätzlech Spillplatzen realiséieren an der Gemeng

- Den Service de proximité weiderféieren

- Promotioun vun den Aktivitéiten vum Club Senior vu Jonglënster

- Kaaf vun engem Bett am Hospice zu Iechternach


Tourismus


- Informatiounstafelen bei kulturell wäertvollen Siten opstellen

- Sech u Projeten am Kader vum Naturpark Mëllerdall bedeelegen

 

Ëmwelt


- Projeten am Kader vum Klima Pakt ëmsetzen

- Opluedstatiounen fir Autoen a fir Vëloen

- Bedeelegung un der Floss Partnerschaft Syre

- Eng Ëmweltkommissioun asetzen

- Energieverbrauch am ëffentlechen Raum reduzéieren

- Hecken a Bam Planzaktiounen zesummen mat Natur an Ëmwelt weiderféieren


Veräiner


- Ënnerstëtzung vun den Veräiner duerch d’Gemeng


Informatioun um Bierger


- Update vum Internetsite

- Bei gréisseren Projeten Bierger Versammlungen organiséieren

- Op Ufro dem Bierger een Rendezvous ginn am Schäfferot


Finanzen


- D’Gemengefinanzen am Equiliber halen fir och laangfristeg nach iwwert eng gesond Finanzsituatioun ze verfügen


Gemengefusioun


- Éischt Sondeirungsgespréicher ufänken mat den Nopeschgemengen


Verschiddenes


- Installatioun vun elektronesche Waasserzähler​

Non
Non